Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro FX

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro FX 380 LP
Quadro FX
GT218 PCIe 2.0 x16 550 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 1 tháng 12 2009
NVIDIA Quadro FX 580
Quadro FX
G96C PCIe 2.0 x16 450 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 9 tháng 4 2009
NVIDIA Quadro FX 3800
Quadro FX
GT200B PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 30 tháng 3 2009
NVIDIA Quadro FX 380
Quadro FX
G96 PCIe 2.0 x16 450 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 30 tháng 3 2009
NVIDIA Quadro FX 1800
Quadro FX
G94 PCIe 2.0 x16 550 MHz 768 MB, GDDR3, 192 bit 30 tháng 3 2009
NVIDIA Quadro FX 5800
Quadro FX
GT200B PCIe 2.0 x16 610 MHz 4 GB, GDDR3, 512 bit 11 tháng 11 2008
NVIDIA Quadro FX 4800 Mac Edition
Quadro FX
GT200B PCIe 2.0 x16 602 MHz 1536 MB, GDDR3, 384 bit 11 tháng 11 2008
NVIDIA Quadro FX 4800
Quadro FX
GT200B PCIe 2.0 x16 602 MHz 1536 MB, GDDR3, 384 bit 11 tháng 11 2008
NVIDIA Quadro FX 370 LP
Quadro FX
G98 PCIe 1.0 x16 540 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 6 tháng 11 2008
NVIDIA Quadro FX 1700 Mac Edition
Quadro FX
G84 PCIe 1.0 x16 520 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 27 tháng 9 2008
NVIDIA Quadro FX 4700 X2
Quadro FX
G92 PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 18 tháng 4 2008
NVIDIA Quadro FX 3700
Quadro FX
G92 PCIe 2.0 x16 500 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 8 tháng 1 2008
NVIDIA Quadro FX 1700
Quadro FX
G84 PCIe 1.0 x16 460 MHz 512 MB, DDR2, 256 bit 12 tháng 9 2007
NVIDIA Quadro FX 370
Quadro FX
G84 PCIe 1.0 x16 360 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 12 tháng 9 2007
NVIDIA Quadro FX 570
Quadro FX
G84 PCIe 1.0 x16 460 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 12 tháng 9 2007
NVIDIA Quadro FX 5600
Quadro FX
G80 PCIe 1.0 x16 600 MHz 1536 MB, GDDR3, 384 bit 5 tháng 3 2007
NVIDIA Quadro FX 4600
Quadro FX
G80 PCIe 1.0 x16 500 MHz 768 MB, GDDR3, 384 bit 5 tháng 3 2007
NVIDIA Quadro FX 5600 Mac Edition
Quadro FX
G80 PCIe 1.0 x16 600 MHz 1536 MB, GDDR3, 384 bit 5 tháng 3 2007
NVIDIA Quadro FX 4600 SDI
Quadro FX
G80 PCIe 1.0 x16 500 MHz 768 MB, GDDR3, 384 bit 5 tháng 3 2007
NVIDIA Quadro FX 3500
Quadro FX
G71 PCIe 1.0 x16 450 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 22 tháng 5 2006
NVIDIA Quadro FX 4500 X2
Quadro FX
G71 PCIe 1.0 x16 500 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 24 tháng 4 2006
NVIDIA Quadro FX 560
Quadro FX
G73 PCIe 1.0 x16 350 MHz 128 MB, GDDR3, 128 bit 20 tháng 4 2006
NVIDIA Quadro FX 350
Quadro FX
G72 PCIe 1.0 x16 550 MHz 128 MB, DDR2, 64 bit 20 tháng 4 2006
NVIDIA Quadro FX 5500 SDI
Quadro FX
G71 PCIe 1.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 20 tháng 4 2006
NVIDIA Quadro FX 5500
Quadro FX
G71 PCIe 1.0 x16 650 MHz 1024 MB, DDR2, 256 bit 20 tháng 4 2006
NVIDIA Quadro FX 1500
Quadro FX
G71 PCIe 1.0 x16 325 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 20 tháng 4 2006
NVIDIA Quadro FX 550
Quadro FX
NV43 PCIe 1.0 x16 360 MHz 128 MB, GDDR3, 128 bit 20 tháng 4 2006
NVIDIA Quadro FX 4500 SDI
Quadro FX
G70 PCIe 1.0 x16 430 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 30 tháng 1 2006
NVIDIA Quadro FX 4400G
Quadro FX
NV45 PCIe 1.0 x16 375 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 28 tháng 7 2005
NVIDIA Quadro FX 4400
Quadro FX
NV45 PCIe 1.0 x16 375 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 28 tháng 7 2005
NVIDIA Quadro FX 4500
Quadro FX
G70 PCIe 1.0 x16 430 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 28 tháng 7 2005
NVIDIA Quadro FX 3450
Quadro FX
NV41 PCIe 1.0 x16 425 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 28 tháng 7 2005
NVIDIA Quadro FX 1300
Quadro FX
NV38 PCIe 1.0 x16 350 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 9 tháng 8 2004
NVIDIA Quadro FX 540
Quadro FX
NV43 PCIe 1.0 x16 300 MHz 128 MB, GDDR3, 128 bit 9 tháng 8 2004
NVIDIA Quadro FX 1400
Quadro FX
NV41 PCIe 1.0 x16 350 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 9 tháng 8 2004
NVIDIA Quadro FX 330
Quadro FX
NV37 PCIe 1.0 x16 250 MHz 64 MB, DDR2, 64 bit 28 tháng 6 2004
NVIDIA Quadro FX 3400
Quadro FX
NV45 PCIe 1.0 x16 350 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 28 tháng 6 2004
NVIDIA Quadro FX 4000 SDI
Quadro FX
NV41 PCIe 1.0 x16 425 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 19 tháng 4 2004
NVIDIA Quadro FX 1100
Quadro FX
NV36 AGP 8x 425 MHz 128 MB, DDR2, 128 bit 1 tháng 4 2004
NVIDIA Quadro FX 4000
Quadro FX
NV40 AGP 8x 375 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 1 tháng 4 2004
NVIDIA Quadro FX 700
Quadro FX
NV35 AGP 8x 275 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 3 2004
NVIDIA Quadro FX 600 PCI
Quadro FX
NV34 PCI 270 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 3 2004
NVIDIA Quadro FX 3000G
Quadro FX
NV35 AGP 8x 400 MHz 256 MB, DDR, 256 bit 22 tháng 7 2003
NVIDIA Quadro FX 3000
Quadro FX
NV35 AGP 8x 400 MHz 256 MB, DDR, 256 bit 22 tháng 7 2003
NVIDIA Quadro FX 500
Quadro FX
NV34 AGP 8x 270 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 21 tháng 5 2003
NVIDIA Quadro FX 1000
Quadro FX
NV30 AGP 8x 300 MHz 128 MB, DDR2, 128 bit 21 tháng 1 2003
NVIDIA Quadro FX 2000
Quadro FX
NV30 AGP 8x 400 MHz 128 MB, DDR2, 128 bit 21 tháng 1 2003

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.