Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 600M

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce GTX 660M Mac Edition
GeForce 600M
GK107 MXM-B (3.0) 950 MHz 512 MB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 4 2013
NVIDIA GeForce GTX 675MX Mac Edition
GeForce 600M
GK104 PCIe 3.0 x16 719 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 4 2013
NVIDIA GeForce GT 640M Mac Edition
GeForce 600M
GK107 PCIe 3.0 x16 745 MHz 512 MB, GDDR5, 64 bit 3 tháng 2 2013
NVIDIA GeForce GTX 680MX Mac Edition
GeForce 600M
GK104 PCIe 3.0 x16 719 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 23 tháng 10 2012
NVIDIA GeForce GT 645M
GeForce 600M
GK107 PCIe 3.0 x16 709 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 1 tháng 10 2012
NVIDIA GeForce GTX 675MX
GeForce 600M
GK104 MXM-B (3.0) 654 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 10 2012
NVIDIA GeForce GTX 670MX
GeForce 600M
GK104 PCIe 3.0 x16 601 MHz 3 GB, GDDR5, 192 bit 1 tháng 10 2012
NVIDIA GeForce GT 625M
GeForce 600M
GF117 PCIe 2.0 x16 625 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 1 tháng 10 2012
NVIDIA GeForce GT 620M
GeForce 600M
GF108 PCIe 2.0 x16 660 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 23 tháng 8 2012
NVIDIA GeForce GT 650M Mac Edition
GeForce 600M
GK107 PCIe 3.0 x16 900 MHz 512 MB, GDDR5, 128 bit 12 tháng 7 2012
NVIDIA GeForce GTX 680M
GeForce 600M
GK104 MXM-B (3.0) 719 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 4 tháng 6 2012
NVIDIA GeForce GT 640M LE
GeForce 600M
GF108 PCIe 2.0 x16 753 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 4 tháng 5 2012
NVIDIA GeForce GT 635M
GeForce 600M
GF116 PCIe 2.0 x16 650 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GTX 660M
GeForce 600M
GK107 MXM-B (3.0) 835 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GT 650M
GeForce 600M
GK107 PCIe 3.0 x16 835 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GT 630M
GeForce 600M
GF108 MXM-A (3.0) 660 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GT 630M
GeForce 600M
GF108 MXM-A (3.0) 660 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GT 640M LE
GeForce 600M
GK107 PCIe 3.0 x16 500 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GT 640M
GeForce 600M
GK107 PCIe 3.0 x16 625 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GT 635M
GeForce 600M
GF108 MXM-A (3.0) 660 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GT 635M
GeForce 600M
GF108 PCIe 2.0 x16 660 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GTX 670M
GeForce 600M
GF114 MXM-B (3.0) 598 MHz 1536 MB, GDDR5, 192 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GT 630M
GeForce 600M
GF117 MXM-A (3.0) 800 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GTX 675M
GeForce 600M
GF114 MXM-B (3.0) 620 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GT 620M
GeForce 600M
GF117 PCIe 2.0 x16 625 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce 620M
GeForce 600M
GF117 PCIe 2.0 x16 625 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce GT 635M
GeForce 600M
GF116 PCIe 2.0 x16 675 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 22 tháng 3 2012
NVIDIA GeForce 610M
GeForce 600M
GF119 PCIe 2.0 x16 738 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 12 2011
NVIDIA GeForce 610M
GeForce 600M
GF117 PCIe 2.0 x16 625 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 12 2011
NVIDIA GeForce 610M
GeForce 600M
GF108 PCIe 2.0 x16 672 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 12 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.