Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 9

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 9400 GT Rev. 3
GeForce 9
GT218 PCIe 2.0 x16 589 MHz 128 MB, DDR2, 64 bit 13 tháng 6 2012
NVIDIA GeForce 9300 GS Rev. 2
GeForce 9
GT218 PCIe 2.0 x16 589 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 12 tháng 3 2011
NVIDIA GeForce 9500 GT Mac Edition
GeForce 9
G96C PCIe 2.0 x16 550 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 19 tháng 5 2010
NVIDIA GeForce 9600 GTX
GeForce 9
G92 PCIe 2.0 x16 580 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 27 tháng 5 2009
NVIDIA GeForce 9800 GTX+
GeForce 9
G92B PCIe 2.0 x16 738 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 16 tháng 1 2009
NVIDIA GeForce 9600 GT Mac Edition
GeForce 9
G94 PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, DDR2, 256 bit 22 tháng 12 2008
NVIDIA GeForce 9600 GSO 512
GeForce 9
G94 PCIe 2.0 x16 650 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 23 tháng 10 2008
NVIDIA GeForce 9400 GT Rev. 2
GeForce 9
G96C PCIe 2.0 x16 550 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 27 tháng 8 2008
NVIDIA GeForce 9400 GT PCI
GeForce 9
G96C PCI 550 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 27 tháng 8 2008
NVIDIA GeForce 9400 GT
GeForce 9
G96C PCIe 2.0 x16 550 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 27 tháng 8 2008
NVIDIA GeForce 9400 GT
GeForce 9
G86 PCIe 2.0 x16 459 MHz 128 MB, DDR2, 64 bit 1 tháng 8 2008
NVIDIA GeForce 9500 GT
GeForce 9
G96 PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 29 tháng 7 2008
NVIDIA GeForce 9500 GT Rev. 3
GeForce 9
G96C PCIe 2.0 x16 550 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 29 tháng 7 2008
NVIDIA GeForce 9500 GT Rev. 2
GeForce 9
G96B PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 29 tháng 7 2008
NVIDIA GeForce 9500 GT Rev. 3
GeForce 9
G96C PCIe 2.0 x16 550 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 29 tháng 7 2008
NVIDIA GeForce 9500 GS Rev. 2
GeForce 9
G96C PCIe 2.0 x16 500 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 29 tháng 7 2008
NVIDIA GeForce 9500 GS
GeForce 9
G96 PCIe 2.0 x16 550 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 29 tháng 7 2008
NVIDIA GeForce 9600 GS OEM
GeForce 9
G94 PCIe 2.0 x16 500 MHz 768 MB, DDR2, 192 bit 29 tháng 7 2008
NVIDIA GeForce 9800 GT
GeForce 9
G92B PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 21 tháng 7 2008
NVIDIA GeForce 9800 GT Rebrand
GeForce 9
G92 PCIe 2.0 x16 725 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 21 tháng 7 2008
NVIDIA GeForce 9800 GT
GeForce 9
G92 PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 21 tháng 7 2008
NVIDIA GeForce 9300 GE
GeForce 9
G98 PCIe 2.0 x16 540 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 1 tháng 6 2008
NVIDIA GeForce 9300 GS
GeForce 9
G98 PCIe 2.0 x16 567 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 1 tháng 6 2008
NVIDIA GeForce 9300 SE
GeForce 9
G98 PCIe 2.0 x16 540 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 1 tháng 6 2008
NVIDIA GeForce 9600 GSO
GeForce 9
G92 PCIe 2.0 x16 550 MHz 384 MB, GDDR3, 192 bit 28 tháng 4 2008
NVIDIA GeForce 9800 GTX
GeForce 9
G92 PCIe 2.0 x16 675 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 28 tháng 3 2008
NVIDIA GeForce 9800 GX2
GeForce 9
G92 PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 18 tháng 3 2008
NVIDIA GeForce 9600 GT
GeForce 9
G94 PCIe 2.0 x16 650 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 21 tháng 2 2008
NVIDIA GeForce 9600 GT Green Edition
GeForce 9
G94 PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 21 tháng 2 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.