Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5 Sandy Bridge

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-2450P
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 95 W 30 tháng 1 2012
Intel Core i5-2550K
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 95 W 30 tháng 1 2012
Intel Core i5-2380P
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 95 W 30 tháng 1 2012
Intel Core i5-2450M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.5 GHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2012
Intel Core i5-2450M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.5 GHz Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2012
Intel Core i5-2430M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.4 GHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 10 2011
Intel Core i5-2430M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.4 GHz Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 10 2011
Intel Core i5-2320
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 3 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 95 W 4 tháng 9 2011
Intel Core i5-2435M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.4 GHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2011
Intel Core i5-2435M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.4 GHz Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2011
Intel Core i5-2415M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.3 GHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2011
Intel Core i5-2557M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 1700 MHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 17 W 1 tháng 6 2011
Intel Core i5-2467M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 17 W 1 tháng 6 2011
Intel Core i5-2405S
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 2.5 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 65 W 22 tháng 5 2011
Intel Core i5-2310
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 2.9 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 95 W 22 tháng 5 2011
Intel Core i5-2390T
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.7 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 20 tháng 2 2011
Intel Core i5-2540M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.6 GHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 2 2011
Intel Core i5-2410M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.3 GHz Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 2 2011
Intel Core i5-2410M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.3 GHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 2 2011
Intel Core i5-2540M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.6 GHz Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 2 2011
Intel Core i5-2537M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 1400 MHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 17 W 1 tháng 2 2011
Intel Core i5-2520M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.5 GHz Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 2 2011
Intel Core i5-2510E
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.5 GHz Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 2 2011
Intel Core i5-2515E
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.5 GHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 2 2011
Intel Core i5-2520M
Core i5 (Sandy Bridge)
2 / 4 2.5 GHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 2 2011
Intel Core i5-2300
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 2.8 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 95 W 9 tháng 1 2011
Intel Core i5-2500K
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 3.3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 95 W 9 tháng 1 2011
Intel Core i5-2400
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 95 W 9 tháng 1 2011
Intel Core i5-2400S
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 2.5 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 65 W 9 tháng 1 2011
Intel Core i5-2500
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 3.3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 95 W 9 tháng 1 2011
Intel Core i5-2500T
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 2.3 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 45 W 9 tháng 1 2011
Intel Core i5-2500S
Core i5 (Sandy Bridge)
4 / 4 2.7 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 65 W 9 tháng 1 2011

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.