Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5 Ivy Bridge

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-3339Y
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 2 1500 MHz
(up to 2.3 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 13 W 8 tháng 1 2013
Intel Core i5-3439Y
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 2 1500 MHz
(up to 2.3 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 13 W 8 tháng 1 2013
Intel Core i5-3230M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.6 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2013
Intel Core i5-3337U
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 1800 MHz
(up to 2.8 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 17 W 1 tháng 1 2013
Intel Core i5-3340M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.7 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2013
Intel Core i5-3340M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.7 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2013
Intel Core i5-3380M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.9 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2013
Intel Core i5-3380M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.9 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2013
Intel Core i5-3437U
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 1900 MHz
(up to 2.9 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 17 W 1 tháng 1 2013
Intel Core i5-3230M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.6 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2013
Intel Core i5-3335S
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 2.7 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 65 W 1 tháng 11 2012
Intel Core i5-3365M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.8 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 11 2012
Intel Core i5-3350P
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 69 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i5-3330S
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 2.7 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 77 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i5-3330
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 3 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 77 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i5-3610ME
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.7 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3610ME
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.7 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3427U
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 1800 MHz
(up to 2.8 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 17 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3360M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.8 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3360M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.8 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3320M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.6 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3320M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.6 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3317U
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 1700 MHz
(up to 2.6 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 17 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3210M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.5 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3210M
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.5 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3570S
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 65 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3570
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 77 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3475S
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 2.9 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 65 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3470T
Core i5 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.9 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3470S
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 2.9 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 65 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3470
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 77 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i5-3570T
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 2.3 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 45 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i5-3570K
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 77 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i5-3550S
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 65 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i5-3550
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 3.3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 77 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i5-3450S
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 2.8 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 65 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i5-3450
Core i5 (Ivy Bridge)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 1155 6MB (shared) 77 W 29 tháng 4 2012

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.