Danh sách bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo Merom

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core 2 Duo U7700
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1333 MHz Intel Socket P 10 W 27 tháng 2 2008
Intel Core 2 Duo U7500
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1073 MHz Intel Socket P 10 W 27 tháng 2 2008
Intel Core 2 Duo U7700
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1333 MHz Intel Socket M 10 W 27 tháng 12 2007
Intel Core 2 Duo T7250
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket P 35 W 27 tháng 9 2007
Intel Core 2 Duo T7800
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket P 35 W 27 tháng 9 2007
Intel Core 2 Duo T7100
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1800 MHz Intel Socket P 35 W 27 tháng 5 2007
Intel Core 2 Duo T7500
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket P 35 W 27 tháng 5 2007
Intel Core 2 Duo T7700
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket P 35 W 27 tháng 5 2007
Intel Core 2 Duo U7600
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1200 MHz Intel Socket M 10 W 27 tháng 4 2007
Intel Core 2 Duo U7600
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1200 MHz Intel Socket P 10 W 27 tháng 4 2007
Intel Core 2 Duo U7500
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1073 MHz Intel Socket M 10 W 27 tháng 4 2007
Intel Core 2 Duo T7600G
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2.333 GHz Intel Socket M 35 W 27 tháng 12 2006
Intel Core 2 Duo T5200
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1600 MHz Intel Socket 479 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T5500
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1667 MHz Intel Socket M 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T5600
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1833 MHz Intel Socket 479 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T7200
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket 479 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T7300
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket 479 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T7400
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2.166 GHz Intel Socket 479 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T7600
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2.333 GHz Intel Socket 479 35 W 27 tháng 7 2006

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.