Danh sách bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo Conroe

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core 2 Duo E6550
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 2.333 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 7 2007
Intel Core 2 Duo E6750
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 2.667 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 7 2007
Intel Core 2 Duo E6850
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 775 75 W 1 tháng 7 2007
Intel Core 2 Duo E6320
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 1860 MHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 4 2007
Intel Core 2 Duo E6420
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 2.133 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 4 2007
Intel Core 2 Duo E6300
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 1866 MHz Intel Socket 775 65 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo E6400
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 2.133 GHz Intel Socket 775 65 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo E6600
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 775 65 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo E6700
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 2.667 GHz Intel Socket 775 65 W 27 tháng 7 2006

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.