Intel Atom 프로세서 목록

코드명으로 필터

이름 코어 / 스레드 클럭 소켓 L3 Cache TDP 발매된
Intel Atom E3825
Atom (Bay Trail-I)
2 / 2 1333 MHz Intel BGA 1170 6 W 8 10월 2013
Intel Atom E3826
Atom (Bay Trail-I)
2 / 2 1467 MHz Intel BGA 1170 7 W 8 10월 2013
Intel Atom E3827
Atom (Bay Trail-I)
2 / 2 1750 MHz Intel BGA 1170 8 W 8 10월 2013
Intel Atom E3845
Atom (Bay Trail-I)
4 / 4 1910 MHz Intel BGA 1170 10 W 8 10월 2013
Intel Atom E3815
Atom (Bay Trail-I)
1 / 1 1467 MHz Intel BGA 1170 5 W 8 10월 2013
Intel Atom Z3770
Atom (Bay Trail-T)
4 / 4 1467 MHz
(up to 2.4 GHz)
Intel BGA 1380 8 W 27 9월 2013
Intel Atom Z3740
Atom (Bay Trail-T)
4 / 4 1333 MHz
(up to 1867 MHz)
Intel BGA 1380 2 W 27 9월 2013
Intel Atom Z2560
Atom (Clovertrail)
2 / 2 1600 MHz Intel BGA 617 3 W 27 2월 2013
Intel Atom Z2580
Atom (Clovertrail)
2 / 2 2000 MHz Intel BGA 617 3 W 27 2월 2013
Intel Atom Z2520
Atom (Clovertrail)
2 / 2 1200 MHz Intel BGA 617 3 W 27 2월 2013
Intel Atom Z2480
Atom (Penwell)
1 / 1 1400 MHz Intel BGA 617 3 W 1 1월 2013
Intel Atom Z2420
Atom (Penwell)
1 / 1 1200 MHz Intel BGA 617 3 W 1 1월 2013
Intel Atom S1220
Atom (Centerton)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 1283 8 W 11 12월 2012
Intel Atom S1240
Atom (Centerton)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 1283 6 W 11 12월 2012
Intel Atom S1260
Atom (Centerton)
2 / 4 2000 MHz Intel BGA 1283 9 W 11 12월 2012
Intel Atom Z2760
Atom (Cloverview)
2 / 2 1800 MHz Intel BGA 617 3 W 27 9월 2012
Intel Atom Z2460
Atom (Penwell)
1 / 1 1300 MHz Intel BGA 617 3 W 1 1월 2012
Intel Atom N2600
Atom (Cedarview)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 559 4 W 1 12월 2011
Intel Atom N2800
Atom (Cedarview)
2 / 4 1867 MHz Intel BGA 559 7 W 1 12월 2011
Intel Atom D2500
Atom (Cedarview)
2 / 4 1867 MHz Intel BGA 437 10 W 1 11월 2011
Intel Atom D2550
Atom (Cedarview)
2 / 4 1867 MHz Intel BGA 437 10 W 1 11월 2011
Intel Atom D2700
Atom (Cedarview)
2 / 4 2.133 GHz Intel BGA 437 10 W 1 11월 2011
Intel Atom Z650
Atom (Lincroft)
1 / 1 1200 MHz Intel BGA 518 3 W 11 4월 2011
Intel Atom Z670
Atom (Lincroft)
1 / 1 1500 MHz Intel BGA 518 3 W 11 4월 2011
Intel Atom N570
Atom (Pineview)
2 / 4 1667 MHz Intel BGA 559 9 W 1 3월 2011
Intel Atom E665CT
Atom (Stellarton)
1 / 2 1300 MHz Intel BGA 1466 7 W 22 11월 2010
Intel Atom E665C
Atom (Stellarton)
1 / 2 1300 MHz Intel BGA 1466 4 W 22 11월 2010
Intel Atom E645CT
Atom (Stellarton)
1 / 2 1000 MHz Intel BGA 1466 4 W 22 11월 2010
Intel Atom E645C
Atom (Stellarton)
1 / 2 1000 MHz Intel BGA 1466 4 W 22 11월 2010
Intel Atom E625CT
Atom (Stellarton)
1 / 2 600 MHz Intel BGA 1466 3 W 22 11월 2010
Intel Atom E625C
Atom (Stellarton)
1 / 2 600 MHz Intel BGA 1466 3 W 22 11월 2010
Intel Atom E620T
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 600 MHz Intel BGA 676 3 W 14 9월 2010
Intel Atom E680T
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 1600 MHz Intel BGA 676 4 W 14 9월 2010
Intel Atom E680
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 1600 MHz Intel BGA 676 4 W 14 9월 2010
Intel Atom E660T
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 1300 MHz Intel BGA 676 3 W 14 9월 2010
Intel Atom E660
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 1300 MHz Intel BGA 676 3 W 14 9월 2010
Intel Atom E620
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 600 MHz Intel BGA 676 3 W 14 9월 2010
Intel Atom E640T
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 1000 MHz Intel BGA 676 3 W 14 9월 2010
Intel Atom E640
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 1000 MHz Intel BGA 676 3 W 14 9월 2010
Intel Atom N550
Atom (Pineview)
2 / 4 1500 MHz Intel BGA 559 9 W 23 8월 2010
Intel Atom D525
Atom (Pineview)
2 / 4 1834 MHz Intel BGA 437 13 W 21 6월 2010
Intel Atom D425
Atom (Pineview)
1 / 2 1834 MHz Intel BGA 437 10 W 21 6월 2010
Intel Atom N455
Atom (Pineview)
1 / 2 1667 MHz Intel BGA 559 7 W 1 6월 2010
Intel Atom N475
Atom (Pineview)
1 / 2 1834 MHz Intel BGA 559 7 W 1 6월 2010
Intel Atom Z560
Atom (Silverthorne)
1 / 2 2.133 GHz Intel BGA 441 2 W 1 6월 2010
Intel Atom Z625
Atom (Lincroft)
1 / 1 1900 MHz Intel BGA 518 2 W 4 5월 2010
Intel Atom Z620
Atom (Lincroft)
1 / 1 900 MHz Intel BGA 518 1 W 4 5월 2010
Intel Atom Z615
Atom (Lincroft)
1 / 1 1600 MHz Intel BGA 518 2 W 4 5월 2010
Intel Atom Z612
Atom (Lincroft)
1 / 1 900 MHz Intel BGA 518 1 W 4 5월 2010
Intel Atom Z605
Atom (Lincroft)
1 / 1 1000 MHz Intel BGA 518 2 W 4 5월 2010

세대별로 검색

Sysrqmts browser extension icon
PC 게임에 너무 많은 돈을 사용하지 마세요!
저희의 브라우저 확장 기능을 통해서 스팀 스토어에서 가장 저렴한 가격을 알아보세요.