Intel Xeon Gold 프로세서 목록

코드명으로 필터

이름 코어 / 스레드 클럭 소켓 L3 Cache TDP 발매된
Intel Xeon Gold 6328H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
16 / 32 2.8 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 4189 22MB (shared) 165 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6354
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
18 / 36 3 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 39MB (shared) 205 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6348H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
24 / 48 2.3 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 4189 33MB (shared) 165 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6348
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
28 / 56 2.6 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 42MB (shared) 235 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6346
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
16 / 32 3.1 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 205 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6342
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.8 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 230 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6338T
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 165 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6338N
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.2 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 185 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6336Y
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.4 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 185 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6334
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 4189 18MB (shared) 165 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6330H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
24 / 48 2000 MHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 4189 33MB (shared) 150 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6330
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
28 / 56 2000 MHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket 4189 42MB (shared) 205 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6328HL
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
16 / 32 2.8 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 4189 22MB (shared) 165 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6326
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
16 / 32 2.9 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 24MB (shared) 185 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6314U
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.3 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 205 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6312U
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.4 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 185 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 5320T
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
20 / 40 2.3 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 30MB (shared) 150 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 5320H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
20 / 40 2.4 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 4189 27.5MB (shared) 150 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 5320
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
26 / 52 2.2 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 39MB (shared) 185 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 5318Y
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 165 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 5318S
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 165 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 5318N
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 150 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 5318H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
18 / 36 2.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 4189 24.75MB (shared) 150 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 5317
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
12 / 24 3 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 18MB (shared) 150 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 5315Y
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
8 / 16 3.2 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 12MB (shared) 140 W 6 4월 2021
Intel Xeon Gold 6154
Xeon Gold (Skylake-SP)
18 / 36 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 3647 24.75MB (shared) 200 W 11 7월 2017

세대별로 검색

Sysrqmts browser extension icon
PC 게임에 너무 많은 돈을 사용하지 마세요!
저희의 브라우저 확장 기능을 통해서 스팀 스토어에서 가장 저렴한 가격을 알아보세요.