Intel Core 2 Extreme 프로세서 목록

코드명으로 필터

이름 코어 / 스레드 클럭 소켓 L3 Cache TDP 발매된
Intel Core 2 Extreme QX9300
Core 2 Extreme (Penryn QC XE)
4 / 4 2.534 GHz Intel Socket P 45 W 1 8월 2008
Intel Core 2 Extreme X9100
Core 2 Extreme (Penryn XE)
2 / 2 3.067 GHz Intel Socket P 44 W 1 7월 2008
Intel Core 2 Extreme QX9770
Core 2 Extreme (Yorkfield)
4 / 4 3.2 GHz Intel Socket 775 136 W 24 3월 2008
Intel Core 2 Extreme QX9775
Core 2 Extreme (Yorkfield)
4 / 4 3.2 GHz Intel Socket 771 150 W 24 3월 2008
Intel Core 2 Extreme QX9650
Core 2 Extreme (Yorkfield)
4 / 4 3 GHz Intel Socket 775 130 W 30 11월 2007
Intel Core 2 Extreme X7900
Core 2 Extreme (Merom XE)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket P 44 W 1 8월 2007
Intel Core 2 Extreme QX6850
Core 2 Extreme (Kentsfield)
4 / 4 3 GHz Intel Socket 775 130 W 15 7월 2007
Intel Core 2 Extreme QX6800
Core 2 Extreme (Kentsfield)
4 / 4 2.933 GHz Intel Socket 775 130 W 9 4월 2007
Intel Core 2 Extreme QX6700
Core 2 Extreme (Kentsfield)
4 / 4 2.666 GHz Intel Socket 775 130 W 1 11월 2006
Intel Core 2 Extreme X6800
Core 2 Extreme (Conroe XE)
2 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 75 W 27 7월 2006

세대별로 검색

Sysrqmts browser extension icon
PC 게임에 너무 많은 돈을 사용하지 마세요!
저희의 브라우저 확장 기능을 통해서 스팀 스토어에서 가장 저렴한 가격을 알아보세요.