Intel Xeon E5 프로세서 목록

코드명으로 필터

이름 코어 / 스레드 클럭 소켓 L3 Cache TDP 발매된
Intel Xeon E5-1650 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-E)
6 / 12 3.5 GHz Intel Socket 2011 12MB (shared) 130 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-1620 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-E)
4 / 8 3.7 GHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 130 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2697 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
12 / 24 2.7 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 2011 30MB (shared) 130 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2695 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
12 / 24 2.4 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 2011 30MB (shared) 115 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2692 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
12 / 24 2.2 GHz
(up to 3 GHz)
Intel Socket 2011 30MB (shared) 100 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2690 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
10 / 20 3 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 2011 25MB (shared) 130 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2687W v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
8 / 16 3.4 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 130 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2680 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
10 / 20 2.8 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 2011 25MB (shared) 115 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2670 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
10 / 20 2.5 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 2011 25MB (shared) 115 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2667 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
8 / 16 3.3 GHz Intel Socket 2011 20MB (shared) 130 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2660 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
10 / 20 2.2 GHz
(up to 3 GHz)
Intel Socket 2011 25MB (shared) 95 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2650L v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
10 / 20 1700 MHz Intel Socket 2011 25MB (shared) 70 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2650 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 95 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2643 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
6 / 12 3.5 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2640 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
8 / 16 2000 MHz Intel Socket 2011 20MB (shared) 95 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2630L v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
6 / 12 2.4 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 60 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-1660 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-E)
6 / 12 3.7 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2403 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
4 / 4 1800 MHz Intel Socket 1356 10MB (shared) 80 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2407 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
4 / 4 2.4 GHz Intel Socket 1356 10MB (shared) 80 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2420 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
6 / 12 2.2 GHz Intel Socket 1356 15MB (shared) 80 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2430 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
6 / 12 2.5 GHz Intel Socket 1356 15MB (shared) 80 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2440 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
8 / 16 1900 MHz Intel Socket 1356 20MB (shared) 95 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2470 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
10 / 20 2.4 GHz Intel Socket 1356 25MB (shared) 95 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2603 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
4 / 4 1800 MHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 80 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2609 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
4 / 4 2.5 GHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 80 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2620 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
6 / 12 2.1 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 80 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2630 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
6 / 12 2.6 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 80 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2637 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
4 / 8 3.5 GHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 130 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2450 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
8 / 16 2.5 GHz Intel Socket 1356 20MB (shared) 95 W 1 9월 2013
Intel Xeon E5-2448L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
8 / 16 1800 MHz
(up to 2.1 GHz)
Intel Socket 1356 20MB (shared) 70 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-2450
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
8 / 16 2.1 GHz
(up to 2.9 GHz)
Intel Socket 1356 20MB (shared) 95 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-2450L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
8 / 16 1800 MHz
(up to 2.3 GHz)
Intel Socket 1356 20MB (shared) 70 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-2470
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
8 / 16 2.3 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket 1356 20MB (shared) 95 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-4603
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
4 / 8 2000 MHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 95 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-4607
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2.2 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 95 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-4610
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2.4 GHz
(up to 2.9 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-4617
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2.9 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-4620
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.7 GHz
(up to 2.6 GHz)
Intel Socket 2011 16MB (shared) 130 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-4640
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.4 GHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 95 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-4650
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.7 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 130 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-4650L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 115 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-2430L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
6 / 12 2000 MHz
(up to 2.5 GHz)
Intel Socket 1356 15MB (shared) 60 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-1410
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
4 / 8 2.8 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1356 10MB (shared) 80 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-1428L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
6 / 12 1800 MHz Intel Socket 1356 15MB (shared) 60 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-2403
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
4 / 8 1800 MHz Intel Socket 1356 10MB (shared) 80 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-2407
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
4 / 8 2.2 GHz Intel Socket 1356 10MB (shared) 80 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-2418L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
4 / 8 2000 MHz
(up to 2.1 GHz)
Intel Socket 1356 10MB (shared) 50 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-2440
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
6 / 12 2.4 GHz
(up to 2.9 GHz)
Intel Socket 1356 15MB (shared) 95 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-2430
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
6 / 12 2.2 GHz
(up to 2.7 GHz)
Intel Socket 1356 15MB (shared) 95 W 14 5월 2012
Intel Xeon E5-2428L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
6 / 12 1800 MHz
(up to 2000 MHz)
Intel Socket 1356 15MB (shared) 60 W 14 5월 2012

세대별로 검색

Sysrqmts browser extension icon
PC 게임에 너무 많은 돈을 사용하지 마세요!
저희의 브라우저 확장 기능을 통해서 스팀 스토어에서 가장 저렴한 가격을 알아보세요.