Intel Pentium M Dothan 프로세서 목록

이름 코어 / 스레드 클럭 소켓 L3 Cache TDP 발매된
Intel Pentium M 780
Pentium M (Dothan)
1 / 1 2.26 GHz Intel Socket 479 27 W 25 7월 2005
Intel Pentium M 730
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket 479 27 W 19 1월 2005
Intel Pentium M 740
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1730 MHz Intel Socket 479 27 W 19 1월 2005
Intel Pentium M 750
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1860 MHz Intel Socket 479 27 W 19 1월 2005
Intel Pentium M 760
Pentium M (Dothan)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 479 27 W 19 1월 2005
Intel Pentium M 770
Pentium M (Dothan)
1 / 1 2.13 GHz Intel Socket 479 27 W 19 1월 2005
Intel Pentium M 765
Pentium M (Dothan)
1 / 1 2.1 GHz Intel Socket 479 21 W 20 10월 2004
Intel Pentium M 715
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1500 MHz Intel Socket 479 21 W 23 6월 2004
Intel Pentium M 725
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket 479 21 W 23 6월 2004
Intel Pentium M 735
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1700 MHz Intel Socket 479 21 W 10 5월 2004
Intel Pentium M 745
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1800 MHz Intel Socket 479 21 W 10 5월 2004
Intel Pentium M 755
Pentium M (Dothan)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 479 21 W 10 5월 2004

세대별로 검색

코드명으로 검색

Sysrqmts browser extension icon
PC 게임에 너무 많은 돈을 사용하지 마세요!
저희의 브라우저 확장 기능을 통해서 스팀 스토어에서 가장 저렴한 가격을 알아보세요.