NVIDIA Quadro4 XGL 显卡列表

名称 芯片 公共汽车 时钟 记忆 发布
NVIDIA Quadro4 380 XGL
Quadro4 XGL
NV18 AGP 8x 275 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 12 十一月 2002
NVIDIA Quadro4 580 XGL
Quadro4 XGL
NV18 AGP 8x 300 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 12 十一月 2002
NVIDIA Quadro4 980 XGL
Quadro4 XGL
NV28 AGP 8x 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 12 十一月 2002
NVIDIA Quadro4 500 XGL
Quadro4 XGL
NV17 AGP 4x 250 MHz 128 MB, SDR, 128 bit 19 二月 2002
NVIDIA Quadro4 550 XGL
Quadro4 XGL
NV17 AGP 4x 270 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 19 二月 2002
NVIDIA Quadro4 700 XGL
Quadro4 XGL
NV25 AGP 4x 275 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 19 二月 2002
NVIDIA Quadro4 750 XGL
Quadro4 XGL
NV25 AGP 4x 275 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 19 二月 2002
NVIDIA Quadro4 900 XGL
Quadro4 XGL
NV25 AGP 4x 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 19 二月 2002

按世代浏览

Sysrqmts browser extension icon
停止为 PC 游戏多付钱!
使用我们的浏览器扩展程序在 Steam 商店中查看最便宜的价格。