NVIDIA Quadro4 NVS 显卡列表

名称 芯片 公共汽车 时钟 记忆 发布
NVIDIA Quadro4 400 NVS PCI
Quadro4 NVS
NV17 PCI 220 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 16 七月 2004
NVIDIA Quadro4 100 NVS
Quadro4 NVS
NV17 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 22 十二月 2003
NVIDIA Quadro4 100 NVS PCI
Quadro4 NVS
NV17 PCI 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 22 十二月 2003
NVIDIA Quadro4 200 NVS
Quadro4 NVS
NV17 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 22 十二月 2003

按世代浏览

Sysrqmts browser extension icon
停止为 PC 游戏多付钱!
使用我们的浏览器扩展程序在 Steam 商店中查看最便宜的价格。