NVIDIA Quadro NVS 显卡列表

名称 芯片 公共汽车 时钟 记忆 发布
NVIDIA Quadro NVS 295
Quadro NVS
G98 PCIe 1.0 x16 540 MHz 256 MB, GDDR3, 64 bit 7 五月 2009
NVIDIA Quadro NVS 420
Quadro NVS
G98 PCIe 1.0 x16 550 MHz 256 MB, GDDR3, 64 bit 20 一月 2009
NVIDIA Quadro NVS 450
Quadro NVS
G98 PCIe 1.0 x16 480 MHz 256 MB, GDDR3, 64 bit 11 十一月 2008
NVIDIA Quadro NVS 290
Quadro NVS
G86 PCIe 1.0 x16 459 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 4 十月 2007
NVIDIA Quadro NVS 285
Quadro NVS
NV44 PCIe 1.0 x16 275 MHz 128 MB, DDR2, 64 bit 6 六月 2006
NVIDIA Quadro NVS 440
Quadro NVS
NV43 PCIe 1.0 x16 250 MHz 128 MB, GDDR3, 128 bit 14 二月 2006
NVIDIA Quadro NVS 50 PCI
Quadro NVS
NV18 PCI 250 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 31 五月 2005
NVIDIA Quadro NVS 280 SD
Quadro NVS
NV18C AGP 8x 250 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 31 五月 2005
NVIDIA Quadro NVS 55 PCI
Quadro NVS
NV34B PCI 250 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 31 五月 2005
NVIDIA Quadro NVS 280 AGP
Quadro NVS
NV34 AGP 8x 275 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 25 五月 2004
NVIDIA Quadro NVS 280 PCIe
Quadro NVS
NV37 PCIe 1.0 x16 275 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 25 五月 2004
NVIDIA Quadro NVS 280 PCI
Quadro NVS
NV34B PCI 275 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 28 十月 2003

按世代浏览

Sysrqmts browser extension icon
停止为 PC 游戏多付钱!
使用我们的浏览器扩展程序在 Steam 商店中查看最便宜的价格。