NVIDIA Quadro VX 显卡列表

名称 芯片 公共汽车 时钟 记忆 发布
NVIDIA Quadro VX 200
Quadro VX
G92 PCIe 2.0 x16 450 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 8 一月 2008

按世代浏览

Sysrqmts browser extension icon
停止为 PC 游戏多付钱!
使用我们的浏览器扩展程序在 Steam 商店中查看最便宜的价格。