AMD FX Zambezi 프로세서 목록

이름 코어 / 스레드 클럭 소켓 L3 Cache TDP 발매된
AMD FX-4120
FX (Zambezi)
4 / 4 3.9 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 10월 2012
AMD FX-4150
FX (Zambezi)
4 / 4 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 10월 2012
AMD FX-6120
FX (Zambezi)
6 / 6 3.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 10월 2012
AMD FX-6130
FX (Zambezi)
6 / 6 3.6 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 10월 2012
AMD FX-8140
FX (Zambezi)
8 / 8 3.2 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 10월 2012
AMD FX-8170
FX (Zambezi)
8 / 8 3.9 GHz
(up to 4.5 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 23 10월 2012
AMD FX-4170
FX (Zambezi)
4 / 4 4.2 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 27 2월 2012
AMD FX-6200
FX (Zambezi)
6 / 6 3.8 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 27 2월 2012
AMD FX-4100
FX (Zambezi)
4 / 4 3.6 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 12 10월 2011
AMD FX-6100
FX (Zambezi)
6 / 6 3.3 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 12 10월 2011
AMD FX-8100
FX (Zambezi)
8 / 8 2.8 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 12 10월 2011
AMD FX-8120
FX (Zambezi)
8 / 8 3.1 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 12 10월 2011
AMD FX-8150
FX (Zambezi)
8 / 8 3.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 12 10월 2011

세대별로 검색

코드명으로 검색

Sysrqmts browser extension icon
PC 게임에 너무 많은 돈을 사용하지 마세요!
저희의 브라우저 확장 기능을 통해서 스팀 스토어에서 가장 저렴한 가격을 알아보세요.