AMD A6 프로세서 목록

코드명으로 필터

이름 코어 / 스레드 클럭 소켓 L3 Cache TDP 발매된
AMD A6-9220C SoC
A6 (Stoney Ridge)
2 / 2 1800 MHz
(up to 2.7 GHz)
AMD Socket FT4 6 W 7 1월 2019
AMD A6-9500
A6 (Bristol Ridge)
2 / 2 3.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket AM4 65 W 27 7월 2017
AMD A6-9500E
A6 (Bristol Ridge)
2 / 2 3 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket AM4 35 W 27 7월 2017
AMD A6-9550
A6 (Bristol Ridge)
2 / 2 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 65 W 27 7월 2017
AMD A6-6400K
A6 (Richland)
2 / 2 3.9 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 1 6월 2013
AMD A6-5345M
A6 (Richland)
2 / 2 2.2 GHz
(up to 2.8 GHz)
AMD Socket FP2 17 W 1 6월 2013
AMD A6-5350M
A6 (Richland)
2 / 2 2.9 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FS1r2 35 W 1 6월 2013
AMD A6-5357M
A6 (Richland)
2 / 2 2.9 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FP2 35 W 1 6월 2013
AMD A6-1450
A6 (Temash)
4 / 4 1000 MHz
(up to 1400 MHz)
AMD Socket FT3 8 W 23 5월 2013
AMD A6-5200
A6 (Kabini)
4 / 4 2000 MHz AMD Socket FT3 25 W 23 5월 2013
AMD A6-5400K
A6 (Trinity)
2 / 2 3.6 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 2 10월 2012
AMD A6-5400B
A6 (Trinity)
2 / 2 3.6 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 2 10월 2012
AMD A6-4400M
A6 (Trinity)
2 / 2 2.7 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket FS1r2 35 W 15 5월 2012
AMD A6-4455M
A6 (Trinity)
2 / 2 2.1 GHz
(up to 2.6 GHz)
AMD Socket FP2 17 W 15 5월 2012
AMD A6-3620
A6 (Llano)
4 / 4 2.2 GHz
(up to 2.5 GHz)
AMD Socket FM1 65 W 20 12월 2011
AMD A6-3670K
A6 (Llano)
4 / 4 2.7 GHz AMD Socket FM1 100 W 20 12월 2011
AMD A6-3420M
A6 (Llano)
4 / 4 1500 MHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 20 12월 2011
AMD A6-3430MX
A6 (Llano)
4 / 4 1700 MHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FS1 45 W 20 12월 2011
AMD A6-3500
A6 (Llano)
3 / 3 2.1 GHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FM1 65 W 17 8월 2011
AMD A6-3600
A6 (Llano)
4 / 4 2.1 GHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FM1 65 W 30 6월 2011
AMD A6-3650
A6 (Llano)
4 / 4 2.6 GHz AMD Socket FM1 100 W 30 6월 2011
AMD A6-3400M
A6 (Llano)
4 / 4 1400 MHz
(up to 2.3 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 14 6월 2011
AMD A6-3410MX
A6 (Llano)
4 / 4 1600 MHz
(up to 2.3 GHz)
AMD Socket FS1 45 W 14 6월 2011

세대별로 검색

Sysrqmts browser extension icon
PC 게임에 너무 많은 돈을 사용하지 마세요!
저희의 브라우저 확장 기능을 통해서 스팀 스토어에서 가장 저렴한 가격을 알아보세요.